dla firm, przedszkoli, szkół, żłobków wysoka jakość na terenie całego Trójmiasta
Telefon Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ikona

Polityka ochrony Prywatności


Szanując Państwa prawo do prywatności jako właściciel serwisu www.wigo.pomorze.pl oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), niniejszym przedstawiam Politykę Ochrony Prywatności obowiązującą w Serwisie.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO realizując obowiązek informacyjny przedstawiam niniejszą politykę.

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu Sprzątającego na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności jest przedsiębiorca działający pod firmą WIGO Małgorzata Gołaszewska, przy ul. Gdyńska 99, Miszewo, NIP: 5841048628, REGON: 221934243 , adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 884 116 658 (dalej też „ADMINISTRATOR”).
 2. Administrator danych osobowych Serwisu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.
 3. SERWIS zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez SERWIS w następujących celach:
  • (1) korzystania z Serwisu
  • (2) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów
  • (3) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych
  • (4) w celach podatkowych.
 5. SERWIS przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .
 6. Podanie danych Klienta w trakcie korzystania z Serwisu w związku z składaniem Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże korzystanie z Serwisu w tym zawarcie Umowy i jej wykonanie, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
 7. W celu korzystania przez Klienta ze Serwisu niezbędne jest:
  • (1) wejście na stronę internetową Serwisu i skorzystanie z formularza kontaktowego
  • (2) złożenie zapytania ofertowego
  • (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz
  • (4) zaakceptowanie Polityki Ochrony Prywatności.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • (1) podwykonawcom
  • (2) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy.
 10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,
  • (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  • (3) informacje o złożonym Zamówieniu.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługują określone prawa, w tym:
  • (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta;
  • (2) prawo do sprostowania tych danych;
  • (3) prawo do usunięcia tych danych,
  • (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
  • (5) prawo do przenoszenia tych danych;
  • (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów);
  • (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
 13. Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 14. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klienta jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 15. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta.
 16. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

ROZDZIAŁ II – KONTAKT


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 884 116 658.